เช็คสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นายอภิรักษ์ ไทยปาน 5120097350102080 DHL-ems Sep 18, 2020 092020000161
นวพร ผิวผัน 5120097350101980 DHL-ems Sep 18, 2020 092020000160
ณสิตา ราชาดี RH571403664TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2020 092020000164
ศิริพร RH571403655TH ไปรษณีย์ไทย Sep 18, 2020 092020000165
พลสิน แซ่อึ้ง RH571403562TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000152
ณัฏฐวีอิ์ โสภาภิรมย์ 5120097338597670 DHL-ems Sep 17, 2020 092020000157
ณัฐศักดิ์ RH571403633TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000155
มนทิชา สันติภาพ 5120097338597970 DHL-ems Sep 17, 2020 092020000153
อธิตย์ คัมภีราวัฒน์ 5120097338597870 DHL-ems Sep 17, 2020 092020000113
นงนภัส พินิจวรารักษ์ RH571403528TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000148
Naphat Panchakunathorn RH571403559TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000146
วรุตม์ จันทหิรัญ RH571403620TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000145
สุรพล เล้าตระกูลชัย 5120097338597770 DHL-ems Sep 17, 2020 092020000137
นายเนรัญชลา​ แสงไสย RH571403576TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000150
บวรทัต โอสถิตย์พร RH571403616TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000151
วิธวัท จังพล RH571403545TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000147
ธนธรณ์ ช่อเกตุ RH571403580TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000149
ธันย์ชนก สุวรรณรัตน์ RH571403531TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000159
นฤมล ศรไชย 5120097338598070 DHL-ems Sep 17, 2020 092020000158
สุธีรา วัฒนกุล RH571403593TH ไปรษณีย์ไทย Sep 17, 2020 092020000154
Chutiporn RH057632985TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000131
ชัชวาล สง่าสมพล RH057632999TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000141
Parika Phuengphai RH057632971TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000143
ศาตนาถ วิชิตนาค RH057632968TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000140
Supanan Thananusak 5120097327685660 DHL-ems Sep 16, 2020 092020000134
อภิชัย อินอ่อน RH057633019TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000142
ณัฐพล มาใกล้ RH057632954TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000139
วิจิตตา ปู RH057632937TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000138
วัลลภา วรเมธกุล RH057632923TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000136
ชนทัช วณิชธำรงธรรม RH057633005TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000135
พัชรินทร์ RH057632945TH ไปรษณีย์ไทย Sep 16, 2020 092020000133
พีรพงษ์ เพียรดี RH057632852TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000127
พิมพ์พร​ ชุมนุมพร RH057632906TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 082020000491
นายอติวิชญ์ กิติธีระกุล RH057632870TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000132
nathakit laolertchai RH057632866TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000130
พิมพ์พร ภู่ทอง (Miss friday) RH057632883TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000129
ปณิดา เวียงห้า RH057632897TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000126
สุจัญญา สาคร RH057632910TH ไปรษณีย์ไทย Sep 15, 2020 092020000125
คุณใจพลอย พีระ RH057632781TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000123
ชยพล วรเชษฐบัญชา 5120097303328940 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000121
กฤษฏิ์ ลิลิตการตกุล 5120097303328440 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000120
กฤตณ์พัทธ์ ศุจีธนนันทน์ 5120097303328840 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000117
สุดาพรรณ​ จารุนุช RH057632835TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000116
ภูดิท ศรีโคตร RH057632818TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000115
อัญพัชญ์ 5120097303328340 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000122
ณรงค์ หลงศิริ 5120097303328140 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000118
นายเสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์ 5120097303328240 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000119
วาสิตา บุญเกิด RH057632821TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000109
สุนัยยะห์ สตาปอ RH057632849TH ไปรษณีย์ไทย Sep 14, 2020 092020000110
พหล โมบัณฑิตย์ 5120097303328740 DHL-ems Sep 14, 2020 092020000111
ชื่อลูกค้า : นายอภิรักษ์ ไทยปาน
Tracking number : 5120097350102080
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000161
ชื่อลูกค้า : นวพร ผิวผัน
Tracking number : 5120097350101980
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000160
ชื่อลูกค้า : ณสิตา ราชาดี
Tracking number : RH571403664TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000164
ชื่อลูกค้า : ศิริพร
Tracking number : RH571403655TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000165
ชื่อลูกค้า : พลสิน แซ่อึ้ง
Tracking number : RH571403562TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000152
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐวีอิ์ โสภาภิรมย์
Tracking number : 5120097338597670
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000157
ชื่อลูกค้า : ณัฐศักดิ์
Tracking number : RH571403633TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000155
ชื่อลูกค้า : มนทิชา สันติภาพ
Tracking number : 5120097338597970
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000153
ชื่อลูกค้า : อธิตย์ คัมภีราวัฒน์
Tracking number : 5120097338597870
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000113
ชื่อลูกค้า : นงนภัส พินิจวรารักษ์
Tracking number : RH571403528TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000148
ชื่อลูกค้า : Naphat Panchakunathorn
Tracking number : RH571403559TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000146
ชื่อลูกค้า : วรุตม์ จันทหิรัญ
Tracking number : RH571403620TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000145
ชื่อลูกค้า : สุรพล เล้าตระกูลชัย
Tracking number : 5120097338597770
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000137
ชื่อลูกค้า : นายเนรัญชลา​ แสงไสย
Tracking number : RH571403576TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000150
ชื่อลูกค้า : บวรทัต โอสถิตย์พร
Tracking number : RH571403616TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000151
ชื่อลูกค้า : วิธวัท จังพล
Tracking number : RH571403545TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000147
ชื่อลูกค้า : ธนธรณ์ ช่อเกตุ
Tracking number : RH571403580TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000149
ชื่อลูกค้า : ธันย์ชนก สุวรรณรัตน์
Tracking number : RH571403531TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000159
ชื่อลูกค้า : นฤมล ศรไชย
Tracking number : 5120097338598070
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000158
ชื่อลูกค้า : สุธีรา วัฒนกุล
Tracking number : RH571403593TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000154
ชื่อลูกค้า : Chutiporn
Tracking number : RH057632985TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000131
ชื่อลูกค้า : ชัชวาล สง่าสมพล
Tracking number : RH057632999TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000141
ชื่อลูกค้า : Parika Phuengphai
Tracking number : RH057632971TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000143
ชื่อลูกค้า : ศาตนาถ วิชิตนาค
Tracking number : RH057632968TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000140
ชื่อลูกค้า : Supanan Thananusak
Tracking number : 5120097327685660
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000134
ชื่อลูกค้า : อภิชัย อินอ่อน
Tracking number : RH057633019TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000142
ชื่อลูกค้า : ณัฐพล มาใกล้
Tracking number : RH057632954TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000139
ชื่อลูกค้า : วิจิตตา ปู
Tracking number : RH057632937TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000138
ชื่อลูกค้า : วัลลภา วรเมธกุล
Tracking number : RH057632923TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000136
ชื่อลูกค้า : ชนทัช วณิชธำรงธรรม
Tracking number : RH057633005TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000135
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์
Tracking number : RH057632945TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000133
ชื่อลูกค้า : พีรพงษ์ เพียรดี
Tracking number : RH057632852TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000127
ชื่อลูกค้า : พิมพ์พร​ ชุมนุมพร
Tracking number : RH057632906TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000491
ชื่อลูกค้า : นายอติวิชญ์ กิติธีระกุล
Tracking number : RH057632870TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000132
ชื่อลูกค้า : nathakit laolertchai
Tracking number : RH057632866TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000130
ชื่อลูกค้า : พิมพ์พร ภู่ทอง (Miss friday)
Tracking number : RH057632883TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000129
ชื่อลูกค้า : ปณิดา เวียงห้า
Tracking number : RH057632897TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000126
ชื่อลูกค้า : สุจัญญา สาคร
Tracking number : RH057632910TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000125
ชื่อลูกค้า : คุณใจพลอย พีระ
Tracking number : RH057632781TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000123
ชื่อลูกค้า : ชยพล วรเชษฐบัญชา
Tracking number : 5120097303328940
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000121
ชื่อลูกค้า : กฤษฏิ์ ลิลิตการตกุล
Tracking number : 5120097303328440
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000120
ชื่อลูกค้า : กฤตณ์พัทธ์ ศุจีธนนันทน์
Tracking number : 5120097303328840
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000117
ชื่อลูกค้า : สุดาพรรณ​ จารุนุช
Tracking number : RH057632835TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000116
ชื่อลูกค้า : ภูดิท ศรีโคตร
Tracking number : RH057632818TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000115
ชื่อลูกค้า : อัญพัชญ์
Tracking number : 5120097303328340
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000122
ชื่อลูกค้า : ณรงค์ หลงศิริ
Tracking number : 5120097303328140
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000118
ชื่อลูกค้า : นายเสฏฐพัฒน์ เวียงอินทร์
Tracking number : 5120097303328240
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000119
ชื่อลูกค้า : วาสิตา บุญเกิด
Tracking number : RH057632821TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000109
ชื่อลูกค้า : สุนัยยะห์ สตาปอ
Tracking number : RH057632849TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000110
ชื่อลูกค้า : พหล โมบัณฑิตย์
Tracking number : 5120097303328740
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000111
Powered by MakeWebEasy.com